NO FACILITATION OF ALT-RIGHT IN TU DELFT

_______________________________________________

Call against the Alt-Right-propaganda at TU Delft

(for Dutch scroll down)

This evening VOX-Delft will screen an Alt-Right propaganda-documentary which is deliberately created to undermine human rights movements and spread hate-speech. As one of the initiators of the TU Delft Feminists I am worried about the fact this ‘documentary’ is being screened in Delft, and that SG TU Delft is officially facilitating this initiative. [1]

The Alt-Right is a fascist, sexist, queerphobic, racist, extreme right-wing group, thriving in this Trumpian era. Recently the Alt-Right movement reached the news with their extremist violence during an anti-racist protest at Charlottesville, resulting in a murder of a young woman.[2] With the support of KKK-leaders and global Nazi-networks, the Alt-Right facilitates the rise of extreme-right fascism.[3] The Netherlands is no exception. populist party PVV is not the only a threat to the safety of millions of Dutch people; Forum voor Democratie -the Dutch political party supported by the Dutch Alt-Right – normalises extreme right-wing politics.[4]

The so called “Men’s Rights” movement, which is what the documentary ‘The Red Pill’ is about, is part of the Alt-Right.[5] The Men’s Rights movement uses the situation of troubled men to deliberately undermine the anti-racist and feminist movements. “The Red Pill” is funded by the Alt-Right, and supported by the extreme-right fake-news website Breitbart. The film frames troubled men sharing many shocking facts under dramatic music next to angry, uninformed feminists, and functions deliberately as anti-feminist propaganda. The propaganda of hate speech was boycotted by several universities, canceled at film festivals, and was removed from Netflix. [6]

VOX have distanced themselves officially  from the message of the film, after online criticism from members of the  TU Delft Feminists. I appreciate VOX for their goal to start debates about social issues, but I am saddened by and disagree with their choice to screen this Alt-Right propaganda. Now VOX is not  only providing a stage for manipulative, extremist ideology, they have also missed the opportunity to screen truly interesting and urgent documentaries about men’s rights and toxic masculinity. Hopefully they offer as an alternative a feminist documentary in a later session. The choice to screen “The Red Pill” was likely deliberate, given the controversy and appeal to Alt-Right sympathisants on the one hand and feminists on the other. Despite VOX’s good intentions, it is in my opinion an illusion that VOX and SG TU Delft could assume a neutral middle-position while facilitating Alt-Right ideology. There is no neutral standing point when one side attacks the safety of the other, as the art of Kasia Babis illustrates so well.
Compromise
by Kasia Babis, Original Source Image https://thenib.com/centrist-history
The TU Delft culture is fiercely normative and patriarchal. Next to the fact that this culture is the ideal context for Alt-Right to grow, we see people of all genders and backgrounds unable to be themselves. This leads to stress, exclusion, repression, study delay and dropouts, depression and burn-outs. This culture even sabotages the wish of TU Delft to pursue innovation: how on earth are we supposed to think “out-of-the-box”, while holding on to this the biased, normative perspective? In response to this patriarchal culture,, the men, women and binary-free people of the TU Delft Feminists successfully started a grassroots movement which focusses on intersectional feminism. Intersectional feminism acknowledges, researches and fights several forms of oppression like racism, sexism, queerphobia, class-discrimination, ableism, religionphobia/islamophobia, and critiques patriarchy, heteronormativity, colonialism, white superiority, ecocide, destructive forms of capitalism and corruption and the rise of extreme right-wing ideology.

We are strongly inspired by the work of University of Colour at the UvA, but even universities like MIT are miles ahead regarding to inclusivity on campus. Instead of further spreading Alt-Right propaganda, I advocate for solidarity within the TU Delft community to fight these systems of oppression together.
I’d like to finish with the words of Heather Heyer, victim of the attacks in Charlottesville:
If you’re not outraged, you’re not paying attention”.

Written by
Karel de Kleijne

Supported by
Charlotte Ros
Floortje van Sandick
Brigitte Willdo
Lina Hansson

 

GEEF ALT-RIGHT GEEN PODIUM OP DE TU DELFT

_______________________________________________

Oproep tegen Alt-Right binnen de TU Delft

Vanavond vertoont VOX-Delft een Alt-Right propaganda-documentaire die bewust gecreëerd is om verdeeldheid en haat te zaaien en bewegingen te ondermijnen die opkomen voor mensenrechten. Als een van de initiatiefnemers van de TU Delft Feminists maak ik mij ernstig zorgen over het feit dat een vertoning van een dergelijke ‘documentaire’ in Delft alle ruimte krijgt, en Studium Generale TU Delft dit bovendien officieel faciliteert. [1]

Alt-Right is een fascistische, seksistische, homofobische, racistische, extreemrechtse groepering die sterk in opkomst is in dit Trumpiaanse tijdperk. De groepering kwam recent in het nieuws vanwege hun extremistische geweld wat resulteerde in moord tijdens een antiracisme protest in Charlottesville.[2] Alt-Right faciliteert met behulp van KKK-leiders en globale Nazi-netwerken de opkomst van extreemrechts.[3] Ook in Nederland. Niet alleen de populistische PVV vormt een bedreiging voor de veiligheid van miljoenen Nederlanders, maar ook de op Alt-Right geïnspireerde Forum voor Democratie normaliseert extreem rechtse politiek.[4]

De zogenoemde “Men’s Rights”-beweging, waar de documentaire ‘The Red Pill’ over gaat, is onderdeel van Alt-Right.[5] Men’s Rights beweging misbruikt de situatie van mannen met problemen, om antiracisme en feminisme bewust in diskrediet te brengen. “The Red Pill” is gefinancierd door Alt-Right, en wordt gesteund door de extreem-rechtse fake-news website Breitbart. Door ongefortuneerde mannen te framen met vele schokkende feiten en dramatische muziek, naast boze ongeïnformeerde en ongenuanceerde feministen, functioneert de film doelbewust als antifeministische propaganda. De documentaire is dan ook geboycot op verschillende universiteiten, gecanceld op filmfestivals en van Netflix verwijderd vanwege het verspreiden van vrouwenhaat.[6]

VOX heeft zich officieel gedistantieerd van de inhoud van de film, nadat mensen van de TU Delft Feminists online kritiek uitten. Ik draag VOX een warm hart toe vanwege hun doel discussies te starten over maatschappelijke thema’s. Toch sta ik niet achter hun keuze deze Alt-Right propaganda te vertonen. Nu geeft VOX niet alleen een podium aan manipulatief, extremistisch gedachtegoed, ze mist ook de kans om de vele malen sterkere en urgente documentaires over mannenrechten of toxische masculiniteit te vertonen. Hopelijk geven ze hier in een latere sessie wel de ruimte voor. Het is waarschijnlijk een bewuste keuze geweest om “The Red Pill” te vertonen, juist vanwege de controverse, om zowel Alt-Right sympathisanten als feministen met elkaar in debat te laten gaan. Ongeacht VOX’s goede intenties, is het naar mijn mening een ijdele illusie van VOX en SG TU Delft dat ze het neutrale midden kunnen zijn bij het faciliteren van Alt-Right gedachtengoed. Er bestaat namelijk geen neutraal standpunt als de ene kant de veiligheid van de andere kant bedreigt, zoals de afbeeldingen van Kasia Babis zo goed illustreren:

Compromise
door Kasia Babis, originele afbeelding op https://thenib.com/centrist-history

 

In Delft heerst een sterk conservatieve, normatieve, patriarchische cultuur. Naast het feit dat deze cultuur een uitstekende voedingsbodem is voor Alt-Right ideologie, zien we ook dat mensen van alle genders en achtergronden worden weerhouden zichzelf te zijn. Dit leidt tot stress, uitsluiting, onderdrukking, studie-uitval, depressies en burn-out’s. Deze cultuur saboteert zelfs innovatie-wens van de TU Delft: hoe kunnen we in hemelsnaam “out-of-the-box” denken, als het algemene perspectief eenzijdig en normatief is?

Daarom vormden de mannen, vrouwen en binair-vrije mensen bij de TU Delft Feminists anderhalf jaar geleden succesvol een grassroots beweging die zich bezighoudt met intersectioneel feminisme. Intersectioneel feminisme erkent, onderzoekt en bestrijdt verschillende vormen van onderdrukking waaronder racisme, seksisme, queerfobie, klasse-discriminatie, validisme, religie/islamofobie, en levert kritiek op het patriarch, heteronormativiteit, kolonialisme, witte superioriteit, ecocide, verwoestende vormen van kapitalisme en corruptie en de opkomst van extreem rechts.

Wij zijn sterk geïnspireerd door het werk van de University of Colour bij de UvA, maar zien zelfs dat universiteiten als MIT ver vooruitlopen op de TU Delft betreft inclusiviteit. In plaats van het verder verspreiden van Alt-Right propaganda, pleit ik voor solidariteit binnen de TU Delft om samen deze vormen van onderdrukking aan te pakken. Om af te sluiten met de woorden van Heather Heyer, slachtoffer van de aanslag in Charlottesville:  “If you’re not outraged, you’re not paying attention”.

Geschreven door
Karel de Kleijne

Gesteund door
Charlotte Ros
Floortje van Sandick
Brigitte Willdo
Lina Hansson

[1] Studium Generale shares VOX-event on facebook
https://www.facebook.com/sgdelft/posts/1444869762216489

[2] Vice documentaire Charlottesville: Race and Terror (10min)
https://www.youtube.com/watch?v=RIrcB1sAN8I

[3] NY Times – Undercover with the Alt Right  by Jesse Singal
https://mobile.nytimes.com/2017/09/19/opinion/alt-right-white-supremacy-undercover.html

[4] NRC – Alt Right juigt hard voor Baudet https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/16/alt-right-beweging-juicht-op-het-web-hard-voor-baudet-7415174-a1550730

[5] Why Australian Men’s Rights Activists Had Their Bullshit Documentary Banned by Katherine Gillespie
https://www.vice.com/en_au/article/3bwvqb/oh-no-the-australian-premiere-of-the-red-pill-was-cancelled

[6] Men’s-Rights Activism is the Gateway drug for the Alt-Right by David Futrelle

https://www.thecut.com/2017/08/mens-rights-activism-is-the-gateway-drug-for-the-alt-right.html

2 thoughts on “NO FACILITATION OF ALT-RIGHT IN TU DELFT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s