Demand for a statement from the TU Delft Executive Board on the repression of freedom of speech on campus

This text is written collectively by several students and PHD’s from the TU Delft. After their experiences during the discussed protest, the authors – especially the people from the international community – wanted to prevent further targeted retaliation. Therefore they have reached out to the TU Delft Feminists and requested to publish the text under the name of the “TU Delft Feminists”-collective instead of their own personal names.

The TU Delft Feminists support the action and support this request. If you’d like to get more involved you can contact us through tudelftfeminists@gmail.com or the TU Delft Feminists facebook page.(for Dutch scroll down)
__

On February 20th, a group of 25 people demonstrated against the presence of the gun lobby and weapon industry in TU Delft’s academic education. The demonstration was announced in advance and was peaceful. The group consisted of people from the Stop the War on Migrants [1] group from Amsterdam as well as students, PhDs, lecturers and researchers from TU Delft. The demonstrators had some banners and information flyers.

An equal number of police officers and riot police attended the demonstration, causing a threatening and unsafe situation. People who looked ‘different’ were denied access to the Aula, a public space. Police officers entered the IDE faculty to demand the identification of people who were drinking coffee before the demonstration. This is illegal: the police may only ask for identification in the public space if there is probable cause, and only while a demonstration is taking place.[2] On these grounds, one person refused to identify themselves and was arrested on TU Delft property and held in prison for two days.

The remaining demonstrators were forced to walk to a cordoned off area that had been set up without consultation; a place far removed from the original location. The demonstrators were threatened with arrest if they did not go to the area. This level of restriction of the right to demonstrate is only legal in cases where serious disorder is feared, something that a peaceful protest with 25 people, banners and flyers cannot cause.[3] This restriction left international members of TU Delft feeling compelled to leave the demonstration for their own safety. The organisers also received a fine for not announcing the demonstration even though it was in fact announced. Furthermore, the police photographed everyone at the demonstration without their consent.

Those of us from the TU Delft community who were part of the demonstration felt very unsafe and intimidated in expressing our opinions on the campus of TU Delft.

Those of us from the TU Delft community who were passing by felt unsafe getting close or staying around to ask questions about our own university on our own campus.

Those of us from the TU Delft community who found out about it later are concerned about the repressive response and how it limits dialogue, reflection and the democratic debate that a university should facilitate.

TU Delft, as an educational body, should foster and support debate on its ethical and political responsibilities, whether this debate is initiated by our university community or by the wider society. The institution’s statement in Delta does not address this responsibility. All the TU Delft spokesperson said is that the administration sees no need to reconsider its relationship with Thales and Airbus. [4] A statement like this stifles debate on campus about TU Delft’s relationship with these companies or the arms industry in general. The issue raised is shut down before any discussion can take place, which is an unacceptable response to legitimate disagreement.

We demand an explanation as to why this peaceful demonstration, which included many people from TU Delft, was severely hindered by overblown police presence and why TU Delft did not make any effort to guarantee the freedom of expression on our campus.

Supported by the TU Delft Feminists Delft, February 27th 2018

 

[1] https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/about-the-campaign/
[2] https://controlealtdelete.nl/
[3] http://wetten.overheid.nl/BWBR0004318/2010-10-10
[4] https://www.delta.tudelft.nl/article/actie-tegen-deelname-airbus-en-thales-aan-bedrijvendagen

_____________________________________________________________________________________________

Deze tekst is geschreven door een collectief van studenten en PHD’ers van de TU Delft. Na hun ervaringen tijdens de besproken demonstratie, wilden de auteurs en met name de auteurs uit de internationale gemeenschap verdere gerichte aanvallen voorkomen. Daarom hebben zij de TU Delft Feminists benaderd en gevraagd of de tekst onder de naam van het TU Delft Feminists-collectief kon worden gepubliceerd in plaats van hun persoonlijke namen.

De TU Delft Feminists ondersteunt deze actie en dit verzoek. Als je meer betrokken wil raken kan je contact opnemen met tudelftfeminists@gmail.com of de TU Delft Feminists facebook pagina.

__

Eis om een verklaring van het TU Delft College van Bestuur over de onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting op de campus

Op 20 februari demonstreerde een groep van 25 personen tegen aanwezigheid van de wapenlobby en wapenindustrie in het academisch onderwijs van de TU Delft. De demonstratie was van tevoren aangekondigd en vreedzaam. De groep bestond uit mensen van de groep “Stop the War on Migrants” [1] uit Amsterdam en studenten, PHD’ers, docenten en onderzoekers van de TU Delft. De demonstranten hadden een paar spandoeken bij zich, en flyers met informatie.

Een even aantal politieagenten en ME was bij de demonstratie aanwezig, wat een dreigende en onveilige situatie creëerde. Mensen die er “anders” uitzagen werden toegang ontzegd uit de Aula, een publieke ruimte. Politieagenten betraden de IO-faculteit om de identificatie te vorderen van mensen wie voorafgaande aan de demonstratie koffie dronken, terwijl dit illegaal is: de politie mag alleen met gegronde redenen om identificatie vragen en alleen als de demonstratie plaatsvindt. [2] Eén persoon weigerde zich daarom te identificeren, en werd op het terrein van de TU Delft gearresteerd en heeft twee dagen vastgezeten.

De overige demonstranten werden verplicht naar een afgezet vak te lopen die zonder overleg was vastgesteld, een plek die ver verwijderd was van de originele locatie. De aanwezige demonstranten werden bedreigd met arrestaties als ze niet naar dit vak zouden verplaatsen. Een dergelijke beperking van het demonstratierecht mag alleen bij een vrees voor ernstige wanordelijkheden, iets wat niet het geval is bij een vreedzame demonstratie van 25 personen met spandoeken en flyers. [3] Deze beperking was de reden dat de aanwezige internationale mensen van de TU Delft zich genoodzaakt voelden te vertrekken uit de demonstratie voor hun eigen veiligheid. Ook heeft de demonstratie een bekeuring gekregen voor het niet aankondigen van de demonstratie terwijl deze wel was aangekondigd. Iedereen bij de demonstratie is zonder hun instemming gefotografeerd door de politie.

Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en aanwezig waren bij de demonstratie, voelden ons zeer onveilig in het uiten van onze mening op de campus.

Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en langsliepen, voelden ons zeer onveilig om dichtbij te komen of vragen te stellen over onze eigen universiteit op onze eigen campus.

Wij, die onderdeel zijn van de TU Delft en hier pas naderhand achter kwamen, zijn zeer bezorgd over de repressieve reactie en hoe dit het dialoog, zelfreflectie en democratische debat limiteerde die een universiteit juist zou moeten omarmen.
De TU Delft als kennisinstituut zou de discussie over haar ethische en politieke verantwoordelijkheden moeten koesteren en beschermen, zowel als deze discussie wordt gestart door mensen van de TU Delft zelf als door de maatschappij. In de verklaring van de universiteit in de Delta wordt deze verantwoordelijkheid niet geadresseerd. Het enige wat de TU Delft woordvoerder stelt, is dat zij hun samenwerking met de bedrijven Thales en Airbus niet tegen het licht te willen houden. [4]  Op deze manier wordt de discussie tot zwijgen gebracht voor ze heeft kunnen plaatsvinden. Een dergelijke statement smoort het debat op hun campus over de relatie van de TU Delft met deze bedrijven en de wapenindustrie in het algemeen. Dit is een onacceptabele reactie in een legitiem meningsverschil.

Wij willen een verklaring waarom deze vreedzame demonstratie, waar veel mensen van de TU Delft deel van uitmaakten, zo ernstig is gehinderd door een overweldigende politieaanwezigheid en waarom de TU Delft zich niet heeft ingezet om de vrijheid van meningsuiting op de universiteitscampus te waarborgen.

Ondersteund door de TU Delft Feminists
Delft 27 Februari 2018
[1] https://stopthewaronmigrants.noblogs.org/about-the-campaign/
[2] https://controlealtdelete.nl/
[3] http://wetten.overheid.nl/BWBR0004318/2010-10-10
[4] https://www.delta.tudelft.nl/article/actie-tegen-deelname-airbus-en-thales-aan-bedrijvendagen

 

Advertisements

3 thoughts on “Demand for a statement from the TU Delft Executive Board on the repression of freedom of speech on campus

  1. Ik koester het recht op demonstratie, maar deze demonstratie is duidelijk niet aangemeld (volgens de APV van Delft, Facebook telt helaas niet) https://secure.delft.nl/mpc/f?p=100:2228:::NO::: waardoor je dan natuurlijk ook niet je beklag kan doen over allerlei vermeende rechten.

    Een etische discussie aangaan met de universiteit betreffende het gestelde standpunt lijkt mij zeer interessant. Het lijkt mij dat de universiteit ook welwillend zal zijn om in gesprek te gaan met studenten en medewerkers. Echter, er staat geschreven dat men zich niet veilig voelt in het uiten van zijn/haar mening op de campus. Welke vormen (behalve een illegale betoging) zijn er nog meer aangewend om het gesprek aan te gaan? Mocht dit het eerste contact zijn met de universiteit rondom dit onderwerp (die indruk krijg ik uit bovenstaand bericht): heb je niet zelf de discussie in de weggezeten door te beginnen met de universiteit te betichten van moord?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s