Solidariteit met WOinActie

TU Delft Feminists solidair met WOinActie

Academisch onderwijs en onderzoek staat sterk onder druk door de jarenlange doorgevoerde forse bezuinigingen en daarom voert een landelijk netwerk van docenten, medewerkers en studenten actie onder de naam WOinActie. WOinActie constateert dat als gevolg van de vele bezuinigingen de afgelopen jaren het universitair personeel structureel overwerkt, dat de onderwijskwaliteit verslechtert en minder toegankelijk wordt en er steeds minder ruimte voor wetenschappelijk onderzoek is. De recent aangekondigde extra bezuinigingen en het besluit om ook de rente op studieleningen te verhogen, zijn voorbeelden hoe aan alle kanten mogelijkheden binnen universitair onderwijs worden weggenomen.

De TU Delft Feminists vinden het goed dat er landelijk actie gevoerd wordt tegen dit afbraakbeleid, en zullen meelopen in de demonstratie in Den Haag 14 december. Ook in Delft zijn de gevolgen van onderwijsbezuinigingen merkbaar. Promovendi en docenten spreken zich al een tijd uit over de veel te hoge werkdruk [1]. Volgens WOinActie is dit een direct gevolg van onderwijsbezuinigingen [2]. Ook herkennen we de zorgen over de groeiende hoeveelheid mentale gezondheidsklachten door de hoge prestatiedruk bij medewerkers en studenten, en de minimale capaciteit hier adequaat op te reageren [3]. Van studenten wordt verwacht naast hun studie extracurriculaire activiteiten te ondernemen in de hoog competitieve cultuur van het neoliberalisme. Studenten in Delft zijn ondernemend, wat ook de TU Delft ten goede komt met bijvoorbeeld actieve studieverenigingen en studentenvertegenwoordiging, maar ook hier is de financiering om actieve studenten te ondersteunen afgeschaft of sterk bezuinigd (Regeling Afstudeersteun) [4].

Het zijn vaak gemarginaliseerde groepen die het hardst geraakt worden door hoge werkdruk en bezuinigingen, omdat zij al onevenredig onder druk staan. Zo is kinderopvang beschamend slecht geregeld in Delft waardoor promovendi met kinderen in de problemen komen [5]. Door een nog hogere druk te leggen op de medewerkers van de universiteit, zullen alleen de meest geprivilegieerde mensen in staat zijn een academische carrière op te bouwen. Naast dat dit onrechtvaardig is, gaat zo ook veel talent verloren.

We maken ons in Delft bovendien grote zorgen over de invloed van bedrijven in het technische onderwijs. Het tekort na overheidsbezuinigingen kan worden opgevangen door private financiering, maar dit gaat ten koste van wetenschappelijke onafhankelijkheid en dit heeft vergaande gevolgen. Zo zien we dat Shell een van de grootste sponsors is van de TU Delft. Shell en de TU Delft sloten in 2011 een “Preferred Partnership Deal”, dat nog steeds van kracht is, waardoor Shell invloed kan uitoefenen op het curriculum, hoogleraren kan aanstellen, wetenschappelijk onderzoek kan beïnvloeden en patenten kan claimen met als doel ”de hoeveelheid olie en gas die uit ondergrondse reservoirs kan worden gewonnen, te vergroten” [6]. Dit staat lijnrecht tegenover de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering en absolute noodzaak dat het gebruik van fossiele brandstoffen moet stoppen. Het werk van Shell gaat bovendien gepaard met grove mensenrechtenschendingen, maar door de samenwerking met gewaardeerde instituten als de TU Delft koopt Shell een betrouwbaar imago. Door verder te bezuinigen zal het technische onderwijs nog kwetsbaarder worden voor de invloed van vervuilende, verwoestende industrieën.

WOinActie eist dat de doelmatigheidskorting van 183 miljoen van tafel gaat, dat er elk jaar structureel 1.15 miljard geïnvesteerd wordt, en dat de lumpsumkorting niet wordt ingevoerd. Daarnaast staat WOinActie in onze ogen ook voor algemeen verzet tegen de verwoestende gevolgen van neoliberaal beleid. Een broodnodig kritiek dat ook in Delft is genoemd [7] maar nog veel luider zou mogen klinken.

Net als VSSD en FNV TU Delft zijn de TU Delft Feminists solidair met WOinActie, en we roepen anderen in de TU Delft hetzelfde te doen.

Voor meer informatie zie de website WOinActie
Teken de petitie: “Stop de afbraak in het hoger onderwijs!”
Kom ook naar “Demonstratie: Red het hoger onderwijs!” op 14 december 13:00 Koekamplaan 2594 te Den Haag.
“Medewerkers en studenten kunnen zonder bezwaar op vrijdag 14 december 2018 deelnemen aan voornoemde demonstratie. Eventuele deelname kost medewerkers geen verlofuren. Busvervoer kan worden gedeclareerd.”

VSSD “Kom in Actie!
FNV TU Delft “WO in Actie!
Zie ook artikel in het NRC door Geertje Hulzebos: “”Van de universiteit is echt geen McDonald’s te maken

[1] https://www.delta.tudelft.nl/article/vier-delftse-wetenschappers-over-hun-werkdruk
[2] https://woinactie.blogspot.com/p/de-gevolgen.html
[3] https://www.delta.tudelft.nl/article/lange-wachttijd-bij-studenten-psycholoog
[4] https://www.ad.nl/delft/studenten-woedend-op-tu-delft~a020d676/
[5] https://www.delta.tudelft.nl/article/promovendus-tu-moet-kinderopvang-helemaal-zelf-betalen
[6] Preferred partnership deal – Shell en TU Delft
[7] https://www.delta.tudelft.nl/article/universities-resemble-capitalist-enterprises

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s